Aktualności

OPIEKA+

Od 1 kwietnia 2021 roku Spółdzielnia Socjalna „Zielone Pabianice” rozpoczyna w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Pabianicach realizację nowego projektu w zakresie usług społecznych „OPIEKA+”.

Projekt jest współfinansowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych jako Lidera projektu „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej”, nr projektu POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu będą wykonywane bezpłatne usługi:

1) Mobilne usługi opiekuńcze
 Usługi będą obejmować pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego. tj.:

a. Zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz leków i prasy za środki/pieniądze osoby korzystającej z usługi;
b. Przygotowanie posiłku dla świadczeniobiorcy lub jego dostarczenie z punktu gastronomicznego;
c. W przypadku ograniczonej sprawności świadczeniobiorcy karmienie i dostarczanie płynów;
d. Bieżące utrzymanie porządku w mieszkaniu świadczeniobiorcy lub części mieszkania użytkowanego przez świadczeniobiorcę (wycieranie kurzu, mycie podłóg, odkurzanie dywanów i wykładzin, mycie naczyń oraz utrzymanie w czystości sanitariatów);
e. Pranie drobnej odzieży osobistej;
f. W razie potrzeby przynoszenie wody i opału z miejsca składowania, palenie w piecu.

2) Pomoc psychologiczna świadczona w miejscu zamieszkania lub telefonicznie

a. Usługa przewiduje wykonywanie pomocy psychologicznej w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej, będzie też dostępna dla beneficjenta pod telefonem/ online.
b. Obejmuje pomoc psychologiczną dla osób starszych, ze specyficznymi dla ich wieku trudnościami tj. samotność, utrata przyjaciół, przewlekłe choroby, refleksja nad przemijającym życiem, lęk przed śmiercią.

3) Usługa sprzątania świadczona w miejscu zamieszkania

a. Usługa obejmuje kompleksowe sprzątanie mieszkania podopiecznego (wycieranie kurzu, mycie podłóg, odkurzanie dywanów i wykładzin, utrzymanie w czystości sanitariatów, porządkowanie osobistych rzeczy)
b. Ponadto ma na celu ułatwienie orientacji w przestrzeni mieszkalnej, poprawę komfortu fizycznego i psychicznego, wyeliminowanie zagrożeń dla podopiecznego.

4) Usługa kosmetyczna świadczona w miejscu zamieszkania

a. Usługa obejmuje pielęgnację dłoni oraz twarzy, w zależności od potrzeb
b. Usługa ma na celu poprawę komfortu fizycznego i psychicznego podopiecznego Usługi skierowane są do Mieszkańców Miasta Pabianic powyżej 60 r.ż., które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z powodu wieku lub niepełnosprawności, które są osobami samotnymi lub posiadają dzieci, które z powodu poważnych przeszkód nie mogą zaopiekować się swoimi rodzicami lub które są zagrożone wykluczeniem społecznym.