Usługi opiekuńcze

Spółdzielnia Socjalna - ZIELONE PABIANICE od 8 stycznia 2018 r. prowadzi usługi opiekuńcze. Posiada wykwalifikowaną kadrę sprawującą opiekę nad osobami starszymi, chorymi i zależnymi. Prace te w głównej mierze są zlecane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Korzystają z niej również osoby prywatne. Usługi opiekuńcze są oferowane przez 7 dni w tygodniu na terenie miasta Pabianic.

Nasze biuro znajduje się przy ul. Łaskiej 62/64 i czynne jest od poniedziałku do piątku.

Jeżeli zaistnieje potrzeba drobnego remontu (zgłoszonego przez pracownika socjalnego) w domu podopiecznego, jesteśmy w stanie zapewnić usługi remontowe. Będą one realizowane przez pracowników Spółdzielni Socjalnej - Zielone Pabianice zajmujących się dotychczasową działalnością (wykonywanie remontów, porządkowanie terenów zielonych).

W swojej ofercie gwarantujemy również po wcześniejszym ustaleniu usługi transportowe dla podopiecznych, obejmujące m. in. przeprowadzki, przewóz sprzętu rehabilitacyjnego itp.

W ciągu roku planujemy przeprowadzić szkolenia podwyższające kwalifikacje opiekunek.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH

1. Usługi opiekuńcze są świadczone osobom, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z powodu wieku lub niepełnosprawności, które są osobami samotnymi lub posiadają dzieci, które z powodu poważnych przeszkód nie mogą zaopiekować się swoimi rodzicami. Udzielanie pomocy w postaci usług opiekuńczych nie zwalnia dzieci z obowiązku pomagania swoim rodzicom na miarę posiadanych możliwości.

2. Usługi opiekuńcze są wykonywane przez opiekunkę nie posiadającą kwalifikacji medycznych i obejmują:
- pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego:
a) zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz leków i prasy za środki/pieniądze osoby korzystającej z usługi;
b) przygotowanie posiłku dla świadczeniobiorcy lub jego dostarczenie z punktu gastronomicznego;
c) w przypadku ograniczonej sprawności świadczeniobiorcy karmienie i dostarczanie płynów;
d) bieżące utrzymanie porządku w mieszkaniu świadczeniobiorcy lub części mieszkania użytkowanego przez świadczeniobiorcę (wycieranie kurzu, mycie podłóg, odkurzanie dywanów i wykładzin, mycie naczyń oraz utrzymanie w czystości sanitariatów);
e) pranie drobnej odzieży osobistej;
i) w razie potrzeby przynoszenie wody i opału z miejsca składowania, palenie w piecu.

- opiekę higieniczną:
a) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej świadczeniobiorcy (kąpiel, pielęgnacja jamy ustnej, pielęgnacja rąk i stóp bez zmian chorobowych, mycie włosów, czesanie);
b) ubranie chorego;
c) zmiana pampersa;
d) przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej.

- pielęgnację podopiecznego:
a) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
b) opróżnianie worka na mocz;
c) zapobieganie powstawaniu odparzeń i odleżyn; .
d) mierzenie temperatury ciała, ciśnienia i tętna;
e) pomoc w ułożeniu chorego w łóżku;
f) zmiana pozycji chorego w łóżku;
g) pomoc w poruszaniu się chorego po mieszkaniu;
h) podawanie leków zleconych przez lekarza (zwłaszcza u osób samotnych, przebywających stale w pozycji leżącej), W przypadku osób posiadających rodzinę podawane leki powinny być uprzednio przygotowane we właściwych dawkach przez członków rodziny.

- zapewnienie kontaktu z otoczeniem:
a) zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarki dla świadczeniobiorcy,
b) realizacja recept lekarskich;
c) załatwianie drobnych spraw urzędowych;
d) wyjście ze świadczeniobiorca na spacer;
e) dokonywanie opłat.

Wymienione wyżej czynności mogą być wykonywane w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy i możliwości czasowych opiekunki. Ilość godzin przyznawanych usług opiekuńczych jest zależna od potrzeb świadczeniobiorcy oraz możliwości Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

3. Warunkiem korzystania z pomocy w postaci usług Opiekuńczych jest współpraca świadczeniobiorcy z opiekunką. Utrudnianie wykonywania zadań opiekunce czy nadużywanie alkoholu przez świadczeniobiorcę może spowodować wstrzymanie realizacji usług.

4. Z przyczyn organizacyjnych oraz z uwagi na higienę pracy opiekunki nie jest możliwe, aby ciągle ta sama opiekunka wykonywała swoje zadania u tych samych świadczeniobiorców. W związku z tym, w czasie korzystania z usług opiekuńczych mogą następować zmiany opiekunki pracującej w domu świadczeniobiorcy.

5. Przy wykonywaniu czynności opiekuńczych według w/w zakresu opiekunka powinna mieć możliwość użytkowania sprzętu gospodarstwa domowego znajdującego się w domu świadczeniobiorcy oraz środków czystości, przy czynnościach pielęgnacyjnych wymagane jest zabezpieczenie rękawiczek jednorazowych i środków opatrunkowych.

6. Opiekunka nie może:
a) wykonywać zabiegów wymagających kwalifikacji medycznych,
b) wykonywać czynności związanych z rehabilitacją medyczną świadczeniobiorcy,
c) wykonywać prac remontowych w domu świadczeniobiorcy np.: malowanie,
d) wykonywać ciężkich prac związanych z generalnymi porządkami w tym np.: przesuwanie mebli, noszenie ciężkich przedmiotów należących do świadczeniobiorcy,
e) przygotowywać posiłków dla innych niż świadczeniobiorca osób wspólnie bądź oddzielenie zamieszkałych,
f) robić zakupy dla innych niż świadczeniobiorca osób,
g) prać bielizny i ubrań należących do innych niż świadczeniobiorca,
h) znosić/magazynować zakupionego węgla czy artykułów spożywczych.